ПРОИНО

Офис за технологичен трансфер

Интегриране на иновативни решения за енергийна ефективност и интелигентна градска среда

  • български
  • English

Намери партньор

PR00774
Българска компания с основни дейности:
- Проучвания – научно – технически, технологични иновации и конструиране в сектора на минно – добивната промишленост и преработката на суровините, маркетингови анализи и прогнози.
- Проектиране, изготвяне и изпитване на опитни образци нов тип мелещи тела и тяхното експериментално приложение.
Иновативна технология и устройство за нов тип смилане на различни материали
PR00902
Българска компания с научноизследователска и развойна дейност в областта на биологично активните продукти от природни източници.
Изолиране и охарактеризиране на биокомпоненти и влагане в продукти, като хранителни добавки и козметични продукти за фармакологията.
Производство на тези продукти.

Регенериращ гел за хрущялната тъкан
PR00771
Стартиращо иновативно предприятие с предмет на дейност в областа на автоматизацията и мехатрониката. Извършва научно приложни дейности и производство на опитни образци / малки серии.
Електроника и комуникации.
Проучвания и консултантски услуги
Мобилна и автономна система за управление на LED - осветление за обществени, жилищни сгради и други обекти
PR00740
Българска научноизследователска организация
Електродна маса на цинков електрод за алкални зареждаеми батерии
PR01020
Българска научноизследователска организация с научно – изследователска дейност в областта на химичните технологии и биотехнологиите.
Опазване на околната среда.
Оползотворяване на отпадъци.
Съоръжения и оборудване за химическата промишленост.
Оползотворяване на сероводород с цел използването му като източник на енергия
PR00817
Българска научноизследователска организация с основен предмет на дейност научни изследвания в областта на ИКТ.
Безжични сензорни мрежи. Системи за вземане на решения и компютърни модели с голяма размерност, вкл. с приложения в техниката и екологията.
Хетерогенни безжични сензорни мрежи
PR00889
Българска научноизследователска организация с експертиза в следните области:
• Научно – изследователски дейности в областта на металознанието – черни и цветни метали и сплави – химичен състав, фазов състав, структура и др.
• Иновативни технологии за леене, термична и повърхностна обработка, включително покрития.
• Силикатни материали, включително пеностъкла за термоизолация.
• Технологии за оползотворяване на отпадъци – окалина, оксиди, метални отпадъци при леене и др.
• Разработки с приложение в националната сигурност и отбрана.
Нанокомпозитни /диамантени/ хромови покрития върху стомана
PR00891
Българска научноизследователска организация с експертиза в областите:
• Изследвания на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, включително и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Технологии и съоръжения за производство на пеностъклени материали и изделия от тях
PR01018
• Изследвания в областта на металите и материалите.
• Научно – приложни разработки по метали, сплави и неметални и композитни материали, вкл. и свързващи вещества.
• Високотемпературен синтез на нови материали.
• Физикохимични, физикомеханични и електрични изпитвания на материали.
• Разработки за отбраната и националната сигурност.
Технология за термохимично получаване на желязо и желязно силициеви сплави от медна пирометалургична шлака / отпадък
PR01037
Българска научноизследователска организация извършваща интензивни изследвания в областта на генетиката, биохимията и ултраструктурата на микроорганизмите, физиологията и биосинтетичните възможности на екстремофилни микроорганизми. Развива се микробната екология. В областта на инфекциозната микробиология се провеждат изследвания върху бактериалната патогенност и вирулентност, както и върху действието на нови антимикробни агенти от растителни, микробни и синтетични източници.
Кид за диагностика на инфекционно заболяване на животни


Българска академия на науките

 


ОП „Конкурентоспособност”

 


Единен център за иновации

 


ГИС - Трансфер Център